KARAKTERISTIKE REDA STIGONEMATALES

Grananje trihoma kod predstavnika reda Stigonematales je najčešće pravo, a ređe prividno. Pravo grananje je tipično (nepravilno bočno), pravilno dihotomo ili subdihotomo (prividno dihotomo), ponekad u obliku latiničnog slova V. Konci su izgrađeni od jednog ili više nizova ćelija. Konci sa više nizova ćelija se najčešće pojavljuju kod starijih delova trihoma. Rast trihoma je najčešće vršni. Pojedini predstavnici poseduju saru, dok kod drugih potpuno odsustvuje. Sara može biti različite debljine i konzistencije. Konci su retko pojedinačni. Najčešće obrazuju veoma raznolike grupacije. Grupacije su najčešće po tipu neoformljene, a ređe oformljene kolonije. Grupacije pojedinih vrsta urastaju u krečnjačku podlogu. Oblik konaca je veoma raznolik. Najčešće su konci različito izuvijani, ređe pravi. Obično su puzeći sa izdignutim ili sasvim uspravnim granama, a pri tom se glavni konac često razlikuje od bočnih grana koje se ponekad proširuju ka vrhu, a sasvim retko završavaju dlakom. Heterociste i hormogonije su svojstvene većini predstavnika reda. Znatno ređe se kod pojedinih predstavnika javljaju hormociste, a sasvim retko spore. Kod velikog broja predstavnika reda Stigonematales u starijim delovima konca javljaju se ćelije tipa Gloeocapsa. Trihomi između ćelija imaju dobro razvijene pregradne zidove sa porama preko kojih su ćelije međusobno povezane plazmodezmama.
Najveće izmene klasifikacije reda Stigonematales su na nivou familija Borzinemataceae i Mastigocladaceae. Naime, pomenute familije često se dižu na nivo reda sa nazivima Diplonematales i Mastigocladales. Na Algoloblogu će biti korišćena klasifikacija koju su krajem 2005. godine predložili Komarek i Hauer.
1. FAMILIJA: BORZINEMATACEAE
- genus: Borzinema
- genus: Handeliella
- genus: Schmidleinema
- genus: Seguenzaea
- genus: Spelaeopogon
2. FAMILIJA: CAPSOSIRACEAE
- genus: Capsosira
- genus: Desmosiphon
- genus: Hyphomorpha
- genus: Letestuinema
- genus: Nematoplaca
- genus: Stauromatonema
3. FAMILIJA: CHLOROGLOEOPSACEAE
- genus: Chlorogloeopsis
- genus: Heterocyanococcus
4. FAMILIJA: FISCHERELLACEAE
- genus: Doliocatella
- genus: Fischerella
- genus: Fischerellopsis
- genus: Leptopogon
- genus: Parthasarathiella
- genus: Westiellopsis
5. FAMILIJA: NOSTOCHOPSACEAE
- genus: Baradlaia
- genus: Mastigocladopsis
- genus: Mastigocoleus
- genus: Nostochopsis
6. FAMILIJA: LORIELLACEAE
- genus: Albrightia
- genus: Brachytrichopsis
- genus: Colteronema
- genus: Geitleria
- genus: Loefgrenia
- genus: Loriella
- genus: Mastigocoleopsis
- genus: Matteia
7. FAMILIJA: MASTIGOCLADACEAE
a) subfamilija: Brachytrichioideae
- genus: Adrianema
- genus: Brachytrichia
- genus: Herpyzonema
- genus: Iyengariella
- genus: Parenchymorpha
- genus: Symphyonema
- genus: Symphyonemopsis
b) subfamilija: Mastigocladoidea
- genus: Chondrogloea
- genus: Hapalosiphon
- genus: Mastigocladus
- genus: Thalpophila
- genus: Umezakia
- genus: Voukiella
- genus: Westiella
8. FAMILIJA: STIGONEMATACEAE
- genus: Cyanobotrys
- genus: Homeoptyche
- genus: Pulvinularia
- genus: Stigonema

Nema komentara: