KARAKTERISTIKE REDA NOSTOCALES

Trihomi predstavnika reda Nostocales su uvek izgrađeni od jednog niza ćelija. Ćelije se uvek dele u jednom pravcu – poprečno u odnosu na uzdužnu osu trihoma. Samo u retkim slučajevima kao stadijum u razvoju, kod nekih predstavnika može da dođe i do uzdužne deobe ćelija i obrazovanja trihoma čiji je jedan deo izgrađen od dva niza ćelija. Pored vegetativnih ćelija, u građi trihoma obično učestvuju i heterociste ili akineti ili i heterociste i akineti. Trihomi nisu granati ili je grananje prividno. Kod velikog broja predstavnika trihomi nisu diferencirani na osnovu i vrh, dok je kod nekih predstavnika ova diferencijacija jasno izražena. Otuda se često red deli na dva podreda – Symmetreae i Asymmetreae. Rast trihoma je vršni ili interkalarni. Kod nekih predstavnika sara je dobro razvijena, dok se kod drugih u vodi rasplinjava i nije uočljiva. Kod predstavnika koji imaju saru, u njoj se najčešće nalazi jedan trihom, ređe mali broj trihoma.
Postoji veći broj klasifikacionih sistema ovog reda, a na Algoloblogu će biti primenjivan onaj koji su krajem 2005. godine predložili Komarek i Hauer.
1. FAMILIJA: MICROCHAETACEAE. Trihomi predstavnika familije Microchaetaceae su izgrađeni od jednog niza ćelija. Celom svojom dužinom su jednake širine ili su diferencirani na osnovu i vrh. Na vrhovima su prošireni ili suženi. Čak i kada su na vrhovima suženi ne završavaju se dlakama. Obično nisu granati, a kada se i javlja grananje ono je prividno. Uvek su obavijeni sarom koja može da obavija jedan ili više trihoma. Heterociste su interkalarne ili bazalne. Razmnožavanje se vrši hormogonijama, a obrazuju se i trajne spore. U okviru familije se razlikuju dve subfamilije sa više rodova.
a) subfamilija: Microchaetoideae
- genus: Camptylonemopsis
- genus: Fortiea
- genus: Microchaete
b) subfamilija: Tolypotrichoideae
- genus: Coleodesmiopsis
- genus: Coleodesmium
- genus: Hassallia
- genus: Petalonema
- genus: Tolypothrix
2. FAMILIJA: NOSTOCACEAE. Predstavnici ove familije nemaju granate trihome. Trihomi su izgrađeni od jednog niza ćelija, a izuzetak predstavljaju pojedine vrste roda Nostoc čije hormogonije pri klijanju obrazuju dva niza ćelija. Rastu interkalarno, najčešće su celom svojom dužinom jednake širine, a ređe se na oba kraja pravilno sužavaju i završavaju končasto-izduženim ćelijama. Sara uvek obavija jedan trihom. Najčešće je debela i sluzava, a u vodi se često rasplinjava i tada nije uočljiva. Konci mogu da se razvijaju pojedinačno ili u grupama. Ukoliko se razvijaju u grupama grade mikroskopske, a neretko i makroskopske kolonije različitog oblika. Heterociste su interkalarne ili terminalne, a ponekad odsustvuju. Mogu posedovati i akinete (spore). Ako postoje, akineti se razvijaju pojedinačno ili po nekoliko u nizu. Hormogonije se obrazuju raspadanjem konca na veći broj delova. Vrste familije Nostocaceae najčešće naseljavaju vodenu sredinu, mada se često nalaze i na vlažnim površinama van vode. Predstavnici nekih rodova isključivo naseljavaju slatke vode, dok predstavnici nekih drugih rodova naseljavaju isključivo morske ekosisteme. Predstavnici pojedinih rodova naseljavaju i slatkovodne i morske ekosisteme. Pojedini predstavnici familije žive epifitno, a izvestan broj predstavnika čini fotobiont u lišajima. U okviru familije se razlikuju dve subfamilije sa većim brojem rodova.
a) subfamilija: Anabaenoideae
- genus: Anabaena
- genus: Anabaenopsis
- genus: Aphanizomenon
- genus: Cylindrospermopsis
- genus: Cylindrospermum
- genus: Hormothamnion
- genus: Hydrocoryne
- genus: Raphidiopsis
- genus: Richelia
- genus: Thiochaete
- genus: Wollea
b) subfamilija: Nostocoideae
- genus: Aulosira
- genus: Isocystis
- genus: Nodularia
- genus: Nostoc
- genus: Trichormus
3. FAMILIJA: RIVULARIACEAE. Trihomi predstavnika ove familije su izgrađeni od jednog niza ćelija. Asimetrični su, odnosno sužavaju se od osnove ka vrhu. Trihomi se na vrhu najčešće završavaju dlakom različite dužine. Rast trihoma je interkalarni, pri čeme se uočava meristemska zona. Trihomi najčešće nisu granati, a kada se i javlja grananje ono je prividno. Sve vrste svrstane u ovu familiju imaju saru. Sara pojedinih vrsta se rasplinjava u vodi, a kod nekih ona je slojevita i u tom slučaju se često slojevi levkasto razilaze. U sari se nalazi uvek po jedan trihom sa izuzetkom mesta na kojima dolazi do prividnog grananja. Na tim mestima osnova prividnih grana može se naći u sari majčinskog trihoma. Heterociste su najčešće bazalne, ređe interkalarne, dok kod pojedinih predstavnika familije Rivulariaceae potpuno odsustvuju. Hormogonije se obrazuju na vrhovima trihoma nakon otpadanja dlaka. Pojedine vrste obrazuju akinete, dok ih pojedine ne obrazuju.
- genus: Calothrix
- genus: Dichothrix
- genus: Gardnerula
- genus: Gloeotrichia
- genus: Isactis
- genus: Rivularia
- genus: Sacconema
4. FAMILIJA: SCYTONEMATACEAE. Trihomi predstavnika ove familije su izgrađeni od jednog niza ćelija. Celom svojom dužinom su jednake širine, ili su na krajevima slabo prošireni ili slabo suženi, ali se nikada krajevi ne završavaju dlakama. Ponekad su trihomi polarizovani, odnosno diferencirani na osnovu i vrh. Rast trihoma je najčešće vršni, a ređe interkalarni. Heterociste su interkalarne ili bazalne. Spore se obrazuju veoma retko. Sara je prisutna kod svih vrsta familije Scytonemataceae i najčešće obavija jedan, ređe nekoliko trihoma. Sara je najčešće debela, može biti homogena ili slojevita. Ukoliko je slojevita slojevi mogu biti međusobno paralelni ili se levkasto razliaze. Za razliku od prethodne tri familije reda Nostocales za koje grananje nije bilo tipično, za familiju Scytonemataceae je karakteristično prividno grananje, dvojno ili pojedinačno. Hormogonije se obrazuju od najmlađih delova trihoma.
- genus: Kyrtuthrix
- genus: Scytonema
- genus: Scytonematopsis
- genus: Spirirestris

Nema komentara: